Trồng rừng vượt kế hoạch

16:04, 20/12/2021

Tổng diện tích trồng rừng toàn tỉnh năm 2021 là 5.156ha, đạt 144% kế hoạch. Trong đó, trồng lại sau khai thác, người dân tự trồng mới 3.443ha; trồng cây phân tán 1.713ha.

Diện tích rừng trồng đang trong chu kỳ chăm sóc từ năm 2018 - 2020 là 7.667ha, trong đó được hỗ trợ kinh phí 2.295ha. Thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ, sản xuất chuyển tiếp năm 2020 là 75.339ha; giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng hơn 18.419ha; hỗ trợ phát triển cộng đồng thôn bản vùng đệm 99 cộng đồng (Kim Hỷ 41 thôn, Nam Xuân Lạc 13 thôn, VQG Ba Bể 45 thôn) đảm bảo theo quy định./.

Trần Tuyến

 


Ý kiến bạn đọc