Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19
Trong Công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Theo đó, người được coi là ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau: