Chợ Mới quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình
Thời gian qua, công tác gia đình luôn được huyện Chợ Mới quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.