Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật
18:52, 06/01/2022
Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật