Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật
00:02, 11/01/2022
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật