Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở

20:48, 29/06/2021

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp cơ sở luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm. Để hiểu thêm về nội dung này, phóng viên Báo Bắc Kạn có buổi trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Côi- Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Côi- Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi cùng phóng viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Côi- Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi cùng phóng viên.

PV: Thưa đồng chí, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, vậy đồng chí có thể cho biết những kết quả đã đạt được trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Côi: Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cơ sở nói riêng, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng. Riêng đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã kết quả đạt được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Một là, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đã được nâng lên. Thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Nhân dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm đối với người dân, tác phong làm việc khoa học hơn, gần dân, sát dân hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Thứ hai, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên. Nếu năm 2015 chỉ có hơn 41% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, thì đến nay trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 99,1%. Trong đó, riêng đối với công chức cấp xã hiện nay có 70% có trình độ đại học. Trình độ lý luận chính trị cũng được nâng lên, trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, qua thống kê đánh giá thời điểm tháng 12/2015 có trên 52% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đến nay đã tăng lên trên 71%.

Thứ ba, về năng lực thực tiễn, khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành tại địa phương cơ sở, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức đáp ứng được với yêu cầu. Đặc biệt là khả năng tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương cơ sở có hiệu quả.

Thứ tư, số lượng đảm bảo theo quy định và cơ cấu hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, độ tuổi các thế hệ được nối tiếp kế cận đảm bảo được những người có kinh nghiệm và những người trẻ tuổi.

Kết quả nổi bật nhất về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao với công việc; triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Qua quá trình triển khai thực hiện, tỉnh ta đã rút ra được những kinh nghiệm đó là: Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, đặc biệt là đối với người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 10-NQ/TU đưa ra. Thứ hai, là phải triển khai đồng bộ và có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã. Thứ ba, là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với những trường hợp có sai phạm; kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Thứ tư, là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

PV: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian tới theo đồng chí cần có các giải pháp nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Côi: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

 - Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ. Để từ đó có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra.

 - Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt coi trọng công tác đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp về chuyên môn, trong đó 80% trở lên có trình độ đại học; 100% cán bộ, 70% công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với những trường hợp có sai phạm, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng, bởi nếu không có kiểm tra thì chúng ta không nắm được các nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết nêu ra đã được triển khai như thế nào, chất lượng hiệu quả ra sao? Từ kiểm tra mới có thể đánh giá được, từ đánh giá mới kịp thời phát hiện những hạn chế yếu kém để điều chỉnh, bổ sung.

- Một giải pháp rất quan trọng đó là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, vươn lên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu.

 - Tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, qua đó đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng mới phát huy được những ưu điểm và hạn chế được những khiếm khuyết để từ đó vươn lên.

Đó là những giải pháp hết sức căn cơ trong thời gian tới để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh Bắc Kạn nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng đáp ứng yêu cầu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

N.V


Ý kiến bạn đọc